فرم ها - استخدام

فرم اطلاعات ثبت نام

نام و نام خانوادگی : *

کد ملی :

شماره شناسنامه :

وضعیت تاهل :

تاریخ تولد :

محل تولد :

جنسیت :

نام پدر :

تعداد اعضای خانوده :

پست الکترونیکی :

تلفن همراه :

تلفن منزل :

نشانی محل سکونت :

رشته تحصیلی :

گرایش رشته تحصیلی :

سوابق تحصیلی :

کشور :

شهر :

سوابق کاری :

نام شرکت قبلی :

زمینه فعالیت :

علت خاتمه همکاری :

آخرین حقوق دریافتی :

عنوان مهارت ها :

میزان مهارت :

توضیح در مورد مهارت ها :

میزان آشنایی با نرم افزارهای تخصصی :

میزان آشنایی با نرم افزارهای microsoft office :

میزان آشنایی با زبان های خارجی :

نحوه آشنایی شما با شرکت ما :

کد امنیتی : *